Čtvrtek 12. prosince 2019, svátek má Simona
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Čtvrtek 12. prosince 2019 Simona

Poučení o zpracování osobních údajů

2. 05. 2007 9:14:00
Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely provozování stránky blog.idnes.cz a v této souvislosti pro tyto účely:

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely provozování stránky blog.idnes.cz a v této souvislosti pro tyto účely:

Poučení o zpracování osobních údajů

V rámci služby

Účely zpracování. Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely provozování stránky blog.idnes.cz a v této souvislosti pro tyto účely:

 • k zabezpečení provozování této stránky,
 • ochraně našich práv a práv třetích osob (např. osob, které v blogu zmíníte), zejména pro případ soudních sporů či správních řízení a prevenci deliktní činnosti,
 • k plnění zákonných povinností naší společnosti (např. v oblasti uchovávání informací o Vašich souhlasech se zpracováním osobních údajů či o tom, že si nepřejete dostávat naše newslettery),
 • zlepšování našich služeb,
 • statistickým účelům v souvislosti s našimi službami,
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě,
 • k zajištění bezproblémové funkčnosti našich webových stránek a měření jejich návštěvnosti,
 • zasílání nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Právní základ zpracování. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zveřejňování blogů je poskytování služby blogů (plnění smlouvy). Právním základem zpracování za ostatními výše uvedenými účely je plnění právních povinností, které se na naši společnost vztahují (vedení účetnictví, evidence souhlasů apod.) a oprávněné zájmy naší společnosti či třetích osob. Oprávněné zájmy naší společnosti jsou dány tím, že Vaše údaje zpracováváme vždy pouze v souvislosti s plněním hlavního účelu zpracování, tzn. zveřejňování blogů, včetně jejich prolinkování či umístění odkazů na ně na jiné stránky iDNES.cz. Oprávněné zájmy třetích osob jsou dány zejména ochranou těchto osob proti zásahům do jejich osobnostních práv či dobré pověsti v rámci jednotlivých příspěvků na blogu.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jak? Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, jež nám poskytnete a jež se dozvíme při poskytování služby blog.idnes.cz. Obvykle to budou Vámi zadané registrační údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, Vaše fotografie, heslo a texty Vašich blogů), údaje o Vaší karmě, čtenosti Vašich blogů a další s tím související statistické údaje), naše zprávy pro Vás a zprávy zaslané Vám jinými blogery (které se uloží do Vašeho administračního rozhraní) a dotazy zaslané Vám jinými uživateli webu (kde ovšem jejich kontaktní údaje budeme standardně ukládat max. po dobu cca 6 měsíců). Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem a kdy jste se registrovali do služby (obvykle uložením informací o způsobu a době registrace, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali a o Vaší aktivitě v rámci Vašeho účtu na blog.idnes.cz (vč. IP adresy).

Další jednotlivé osobní údaje můžeme získat v rámci běžného provozu blogů, viz podmínky uvedené v kodexu blogera (např. se bude jednat o reakce na Vaše blogy, Vámi nahlášené incidenty apod.).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našem interním systému a interním systému externího dodavatele technologie blogů.

Pro zpracování cookies platí dále pravidla uvedená zde.

Důrazně doporučujeme zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných Vašich hesel.

Komu budeme Vaše údaje předávat? Texty Vašich blogů budeme zveřejňovat. K Vašim dalším osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů či dodavatel redakčního systému blogů, kterým je společnost Petit Press, a.s., (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. V případě, že se na nás obrátí osoba, která se bude cítit dotčena Vašimi blogy, můžeme jí z důvodu plnění našich povinností některé údaje o Vás sdělit.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat? Údaje související s registrací v rámci blog.idnes.cz jsou zpracovávány standardně po dobu registrace a cca 12 měsíců po jejím zrušení (tzn. v této době je možné celý účet na Vaši žádost obnovit). Po této době budou bez souhlasu uživatele zpracovávány pouze základní údaje sloužící k prověření, zda daná osoba již byla v minulosti registrována a důvod zrušení registrace, případně po přiměřenou dobu data, která jsou součástí provozních záloh či údaje nutné k řešení reálně hrozícího či probíhajícího sporu či soudního nebo správního řízení. Tyto údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu v návaznosti na délku promlčecí doby a možnosti a rizika zahájení a délky správních a soudních řízení. Základní údaje týkající se registrace však můžeme za účelem zabránění duplicitním či opakovaným registracím ukládat bez časového omezení.

Po zrušení registrace dojde k odstranění zveřejněných blogů v rámci stránky blog.idnes.cz, pokud však nestanovíte jinak, ponecháme si Vaši e-mailovou adresu a související údaje pro účely zasílání našich newsletterů.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu zpracovávané za účelem zasílání newsletterů naší společnosti (a s tím související bližší informace dokládající důvod takového zasílání) budeme zpracovávat za tímto účelem do doby, než vyslovíte s takovým zasíláním nesouhlas (odhlásit se z doručování newsletterů budete moci i při obdržení každé zprávy). Údaje o tom, na základě jakého vztahu Vám newsletter zasíláme (tedy kdy jste nám udělili prvotní souhlas se zpracováním) a kdy jste newletter odhlásili, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po zrušení odebírání newsletteru z Vaší strany za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám newslettery zasílali.

Upozorňujeme, že zrušit registraci či odvolat souhlasy ke zpracování osobních údajů nám udělené můžete kdykoliv i bez uvedení důvodu na níže uvedených kontaktech. Tyto kontakty můžete využít i pro zrušení newsletteru.

Vaše práva. Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Poučení podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 • požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 Nařízení),
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají a
 • které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo
 • které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Pro zpracování osobních údajů platí dále podpůrně obecné Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti MAFRA, a.s., které naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlasy se zpracováváním osobních údajů udělené naší společnosti nebo odmítnout další zasílání obchodních sdělení, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: osobni.udaje@mafra.cz, prostřednictvím datové schránky: tu3cfw9 či osobně nebo poštou na adrese: MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 15000.

***

Poslední aktualizace 28.6.2018

Autor: Blog Info | středa 2.5.2007 9:14 | karma článku: 4.15 | přečteno: 127x

Další články blogera

Blog Info

Dokonalá rozkoš. Vyhráli jste knihu Ivany Dianové?

Soutěžící o novou knížku Ivany Dianové určitě už netrpělivě čekají na výsledky. Usmálo se štěstí právě na vás?

2.12.2019 v 9:28 | Karma článku: 9.90 | Přečteno: 206 | Diskuse

Blog Info

Ivana Dianová: Když se naštvu, tak hned píšu!

Napsala víc než pět set blogů, které si přečetl téměř milion čtenářů. Její fejetony teď vyšly v knížce. Ta se příznačně jmenuje Dokonalá rozkoš. O čem kniha je? A co nutí autorku psát? Přečtěte si rozhovor a vyhrajte novou knížku!

18.11.2019 v 8:50 | Karma článku: 24.76 | Přečteno: 663 | Diskuse

Blog Info

Oči má sněhem zaváté... blogeři vzpomínají na Karla Gotta

Neexistuje snad Čech starší třiceti let, který by si s vyslovením jména Karel Gott zároveň nevybavil jeho tenor zpívající "Kávu si osladím" nebo "C ́est la vie". Přečtěte si, jak si ikonu české populární hudby připomínají blogeři.

2.10.2019 v 13:38 | Karma článku: 21.80 | Přečteno: 6930 | Diskuse

Blog Info

Poslední rozloučení s blogerem Janem Jílkem

Jak jistě většina blogerů ví, opustil nás na začátku prázdnin náš kolega Jan Jílek. Byl terapeutem, ale i režisérem, a jak jinak se s ním naposledy rozloučit než pozváním na uvedení jeho poslední hry.

17.9.2019 v 10:32 | Karma článku: 22.56 | Přečteno: 1402 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Ladislav Jakl

Dobré podání: základ u tenisu i za barem

Nejen v tenise, ale i za barem se musí umět dobře podávat. A dobrý servis je základem úspěchu i u piva.

12.12.2019 v 9:21 | Karma článku: 14.03 | Přečteno: 274 | Diskuse

Karel Trčálek

Vánoce nejsou křesťanský svátek

Tedy pokud není kvintesencí křesťanství totální obžerství a naprostá bezohlednost ke všemu živému, v tom případě by Vánoce přece jen mohly být křesťanským svátkem

12.12.2019 v 9:11 | Karma článku: 9.21 | Přečteno: 287 | Diskuse

Jarka Jarvis

Gló-oooo-ó-oooo-ó-oooo-ória

Je to sice k neuvěření, ale chaotická sezóna klidu, míru a utrácení už zase vstoupila do dveří. Vyvozuji z toho, že zeměkoule rotuje čím dál, tím rychleji, což je z velké části vinou tura domácího.

12.12.2019 v 6:45 | Karma článku: 5.54 | Přečteno: 114 | Diskuse

Olga Pavlíková

Slovíčkaření o přátelení

Dřív to bylo jednoduché. Měli jsme svoje přátele i nějaké přítelkyně a pár přátel mužského rodu, ale pod tímto pojmem jsme si nepředstavovali žádnou sexuální souvislost.

12.12.2019 v 2:04 | Karma článku: 14.94 | Přečteno: 321 | Diskuse

Jaroslav Kvapil

O homosexuálech, manželství a tradiční rodině

„Rozhodně mne problematika tradiční rodiny oslovuje víc než to, o co usilují homosexuální páry, totiž o statut rodiny,“ napsala blogerka Olga Pavlíková v textu nazvaném „Brutálně otevřený dopis panu Karlovi T.“.

11.12.2019 v 17:42 | Karma článku: 13.67 | Přečteno: 711 | Diskuse
Počet článků 713 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 7723

Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Karel Boháček a Kateřina Mikovcová. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.

Facebook Blog iDnes


 

Najdete na iDNES.cz