Pátek 3. února 2023, svátek má Blažej
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Pátek 3. února 2023 Blažej

Kodex blogera iDNES.cz

2. 05. 2007 16:23:05
iDNES.cz chce dát co nejširší prostor každému, kdo má chuť psát nebo se i jinak prezentovat. Podmínkou je respektování tohoto Kodexu blogera. 

Všichni blogeři se při registraci zavazují dodržovat tento Kodex blogera. Kodex upravuje vztahy provozovatele blogu a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení Kodexu.

Kodex bude v průběhu času aktualizován na základě nově vzniklých potřeb, a proto doporučujeme jednou za čas si ho přečíst.

***

Nezávislost blogera a obsah blogů

 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob, vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady vůči jednotlivcům nebo skupinám osob.
 • Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Svými články nesmí vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady. Bloger nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Nepřípustné je rovněž systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů.
 • V rámci publikovaného obsahu nesmí být šířena jakékoliv pornografie, obsah schvalující či podporující  trestnou činnost ani obsah, který bude v rozporu s dobrými mravy.
 • Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji v článku na pravou míru.
 • Stejně tak je povinen uvést do svého článku reakci nebo odkaz na reakci dotčeného, pokud ten na Blog iDNES.cz takovou reakci zveřejní nebo o to požádá administrátory. Reakci nebo odkaz na ni do článku může vložit rovněž administrátor blogu a autora článku o tom pouze informovat.
 • Bloger by bez dohody s redakcí blog iDNES.cz neměl mazat již publikované texty, pokud k tomu nemá závažný důvod. I v takovém případě je ale povinen o smazání informovat administraci, pokud článek není starší než 48 hodin a to buď vzkazem v helpdesku, nebo mailem na admin.blog@idnes.cz.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Také pro blogery platí zákaz zveřejnění identity obětí vybraných trestných činů podle § 8b trestního řádu a zákaz identifikace pachatelů trestných činů mladších 18 let podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (viz zejména jeho § 53). Podrobněji čtěte např. v článku: Není to apríl - novela trestního zákona platí i pro blogery.
 • Bloger nesmí bez dohody s redakcí užít svůj blog pro vyhlášení sbírky či pro žádost čtenářské veřejnosti o materiální podporu, a to žádným způsobem a pro žádný účel.

***

Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému blog.iDNES.cz deklaruje autor předběžný souhlas se zveřejněním svých textů či audiovizuálních součástí jeho blogů na internetové stránce www.iDNES.cz či v tištěném vydání deníku MF DNES, případně v dalších médiích, které provozuje  provozovatel (a v této souvislosti v běžných archivech a elektronických verzích těchto médií). Redakce však před publikací mimo Blog iDNES.cz blogera osloví a vyžádá si jeho souhlas, případně s ním stran této další publikace bude jednat o podmínkách převzetí jeho díla či jeho součástí. 
 • Za zveřejnění textů z blogu na stránkách iDNES.cz blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Za publikování textů na názorové straně MF DNES blogerovi přísluší honorář, a to ve výši, kterou určí redakce MF DNES. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona. Za vícenásobné publikování textu z blogu ve vícero vydáních nebo vícero médiích vydávaných provozovatelem blogerovi náleží jen jeden honorář.
 • Autorská práva k textům náleží blogerovi. Pokud jeho texty publikované na Blogu iDNES.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit bloger, nikoli iDNES.cz. Bloger však může požádat redakci, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah jeho blogu, zastupovala.
 • Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. Většina článků by však měla být psána původně pro Blog iDNES.cz. Články, které autor nejprve publikoval jinde, nebudou povětšině vybírány na titulní stranu iDNES.cz.
 • Články z jiných médií, které se týkají blogera samotného (články o něm, rozhovory s ním apod.), nejsou autorskými texty blogera, proto je může zveřejnit pouze na svém osobním blogu a to při dodržení podmínek autorského zákona, nikoli na hlavní straně blog.idnes.cz, a to vždy se souhlasem nositele autorských práv k příslušnému článku. Vždy je pod článkem povinen uvést médium (zdroj), v němž daný článek vyšel.
 • Publikuje-li bloger svůj text původně napsaný pro Blog iDNES.cz v jiném médiu, měl by o tom informovat redakci Blog iDNES.cz. V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno iDNES.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi blog na iDNES.cz zrušit.
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek. Odkaz na ostatní média by však určitě neměl být v perexu.
 • Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je bloger povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází.
 • Bloger může pro svoje blogy publikované na iDNES.cz používat v přiměřeném rozsahu i vlastní fotografie iDNES.cz nebo MF DNES, pokud jsou stažené ze stránek iDNES.cz (nikoliv však agenturní fotografie či fotografie, jejichž autor je jiný, než MAFRA/iDNES/MF DNES). Vždy je povinen uvést zdroj („foto: iDNES.cz“) a dbát práv osob zobrazených na fotografii, tzn. použít fotografii s osobami pouze v případě, kdy mají vztah k tématu. Fotografie smí bloger použít jen ve svém blogu na iDNES.cz, nikde jinde. Pokud text použije i na jiných stránkách, musí takové fotografie z článku odstranit. Pokud někdo jiný požádá o převzetí blogu s fotografií z iDNES.cz, může text převzít jen bez fotografie. Blogeři nesmí fotografie nijak sami upravovat, dokreslovat, překreslovat apod. a nesmí je používat k mystifikacím.

***

Titulní strana Blog iDNES.cz

 • Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho osobním blogu (příjmení.blog.iDNES.cz, resp. příjmení.blog.ona.iDNES.cz) a technickou podporu.
 • Bloger nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně Blog iDNES.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč jeden článek vyjde na hlavní (titulní) straně, a jiný nikoli. Provozovatel může také rozhodnout o tom, že se na titulní straně nebude zobrazovat žádný z textů konkrétního blogera.
 • Články zařazené do rubriky Miniblogy, Hyde park a Pozvánky, akce se nezobrazují na hlavní straně Blog iDNES.cz.
 • Cizojazyčné texty (vyjma slovenštiny) - pokud bloger zveřejní článek v cizím jazyce, vždy musí zároveň ve stejném článku zveřejnit jeho českou verzi. Pokud obě verze zveřejní jako samostatné články, musí v cizojazyčné verzi odkázat hyperlinkem na česky psanou variantu. Česká verze musí být překladem cizojazyčné verze; pokud obsahuje částečně odlišný text, čtenář na to musí být v textu upozorněn. Na články psané slovensky se tento bod Kodexu nevztahuje.  

***

Na titulní straně blog iDNES.cz nemohou být:

 • články, které se týkají aktuálního politického či společenského dění a nejsou dostatečně zdrojovány, přičemž za relevantní nelze považovat zdroje z nedůvěryhodných webových stránek, hoaxy ap. U závažných témat musí bloger pracovat minimálně se dvěma na sobě nezávislými relevantními a důvěryhodným zdroji.
 • články, v nichž bloger na základě pravdivých dílčích skutečností nebo událostí vytvoří vykonstruované závěry, které ve výsledku vytvářejí zkreslující či nepravdivý obraz o té či oné skutečnosti, jevu apod.
 • texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky (zejména v perexu), které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • texty, obrázky či videa, které propagují násilí či nepřiměřeným způsobem zobrazují násilí
 • drastické texty, obrázky či videa
 • texty, obrázky či videa, které obsahují urážky konkrétních osob
 • texty, obrázky či videa, které propagují užívání drog
 • texty, obrázky či videa, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic - vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí)
 • velmi krátké texty s malou informační hodnotou, které se svým obsahem i rozsahem hodí spíše do diskuse pod článkem s podobným tématem, jako blog však neobstojí; takové texty budou bez upozornění stahovány na osobní blog autora nebo do rubriky Miniblogy.
 • články, jejichž titulky, perexy nebo perexové fotografie jsou zavádějící a s obsahem článku souvisí buď okrajově, nebo vůbec
 • články bez perexu (text popisující několika větami obsah článku); nahrazení perexu řadou mezer, teček či jiných grafických znaků není povoleno. Opakované užití takového perexu opravňuje administrátory ke stažení celého blogu mimo hlavní stranu
 • texty, které mají v perexu nebo titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální znaky v titulku, texty jinou barvou atd.)
 • texty, u nichž autor zakázal diskusi poté, co do ní již přibyl první příspěvek
 • tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu - osob i firem
 • propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu, vyjma textů zařazených v rubrice Politická aréna. I tam ale platí zákaz vyzývání ke zvolení konkrétního politického subjektu.
 • texty, které obsahují výzvu či žádost o materiální podporu (viz výše bod Nezávislost blogera a obsah blogů)
 • texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 • na titulní stranu nepatří například úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že bloger končí s psaním, interní debata týkající se výhradně Blog iDNES.cz a podobně. (Blog reagující na téma, jež nastolil ve svém článku jiný bloger, je naopak žádoucí, a na titulní stranu patří)
 • články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů
 • texty, které obsahují jakoukoli (papírovou i elektronickou) soukromou korespondenci bez souhlasu v článku jmenovaných ostatních účastníků korespondence. Týká se nejen home page, ale i soukromého blogu. Za soukromou korespondenci se nepovažuje úřední pošta.
 • vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným blogerům nebo administrátorům
 • opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 • "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek" nebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří..." apod.
 • na titulní stranu nepatří také články týkající se provozu blogu; tyto články patří do rubriky Hyde park. Výjimku tvoří články, které mají širší přesah zajímavý i pro čtenáře-neblogery.

***

Četnost publikování článků

 • Bloger může na titulní stranu Blog iDNES.cz umístit nejvíce 3 články během 24 hodin, přičemž mezi nimi musí být odstup alespoň 60 minut. Na svém osobním blogu může zveřejnit článků libovolný počet.
 • Karma VIP blogera nesmí mít nulovou hodnotu, to znamená, že VIP bloger musí zveřejnit za posledních 70 dní alespoň tři články s nenulovou karmou. V případě nulové karmy bude bloger na tuto skutečnost upozorněn; pokud nedojde během tří týdnů k nápravě, bude ze sekce VIP automaticky vyřazen.
 • Vydat stejný článek opakovaně s novým datem a časem publikace není bez dohody s redakcí povoleno, a to ani v případě, že původní článek autor deaktivuje.

***

Stahování článků

 • Článek, který porušuje tento kodex či bude existovat podezření na porušování kodexu, administrátoři bez upozornění stáhnou z hlavní strany blogu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 • Blog blogera, který přes upozornění administrátorů poruší Kodex blogera opakovaně, bude vyřazen z hlavní strany jako celek. Články blogera se pak budou zobrazovat pouze mimo hlavní stranu Blog iDNES.cz.
 • V případě, že administrátoři blogu stáhnou článek na osobní blog autora či ho zcela stáhnou z blogu iDNES.cz, bloger tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit zpět na hlavní stranu bez dohody s redakcí ani vytvořit nový článek se stejným nebo analogickým obsahem. V případě pokusu blogera o znovuzařazení staženého textu na titulní stranu nebo o vložení odkazu na něj do jiného článku mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů na hlavní straně Blog iDNES.cz.
 • V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s Kodexem, může si bloger článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování.

Reklama na blogu

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy. Je nepřípustné uvádět aktivní odkazy nebo jakékoli banery tohoto druhu přímo v článcích nebo v záhlaví blogu. Odkazy na osobní weby jsou povoleny ve sloupci s profilem autora, pokud neslouží k reklamě, politické propagaci apod. V článcích povoleny tyto odkazy nejsou,
 • Bloger může v poli O autorovi (viz kolonka Můj profil v administraci blogu) uvést internetový odkaz na webové stránky podle vlastní úvahy, nebude-li tím porušovat právní předpisy či dobré mravy. Do autorského profilu může bloger za výše uvedených podmínek umístit i krátkou (pravdivou) informaci o svých dalších aktivitách (vydávání knih, působení v neziskových organizacích apod.). Tato informace může obsahovat odkaz na webové stránky, kde si lze o uvedených aktivitách přečíst podrobnější informace. Propagace těchto aktivit formou článku není povolena.
 • Blogeři, kteří před vydáním knihy (u jakéhokoli vydavatele) požádají redakci o mediální podporu a redakce jim tuto podporu skutečně poskytne, mohou knihu navíc trvale poutat i v záhlaví blogu. 
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 • Na blogu nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce (pozvánky pouze na soukromém, osobním blogu), a to ani v případě blogů propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Výjimku lze po předchozí dohodě s redakcí učinit i v případě komerčních produktů, pokud tyto produkty vzešly nebo jsou přímo spojeny s působením blogera na Blog iDNES.cz (například propagace knihy, která je sestavena z textů, jež autor psal výhradně pro iDNES.cz) nebo je iDNES.cz mediálním partnerem blogera. 
 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 • Za skrytou reklamu se obvykle považují i články, které se přímo týkají oboru, v němž bloger pracuje, a to i v případě, že v článku nejsou přímé internetové odkazy či výzvy k využívání služeb - týká se například finančních poradců, výživových poradců, realitních makléřů ap. 
 • Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo jiné aktivity nebo osoby ve svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.
 • Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.
 • Redakce si vyhrazuje právo články obsahující reklamu bez upozornění přesunout z hlavní strany blogu na osobní blog autora.

***

Vztah blogera a provozovatele blogů

 • Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svoji současnou reálnou fotografii, na níž je jasně rozpoznatelná jeho tvář (obličej by měl zaujímat alespoň čtvrtinu plochy fotografie). Jestliže fotografie nesplňuje uvedené požadavky, blog nebude aktivován.
 • V případě nejasné identity blogera je administrace oprávněna požádat blogera o doložení jeho identity. K tomu je možné použít například službu Moje ID, nebo doklad totožnosti se zakrytými citlivými údaji. Lhůta pro doložení je stanovena na jeden měsíc od data vyzvání k doložení identity. Po uplynutí této lhůty je blog automaticky deaktivován. 
 • Pokud má bloger zájem o poutání jeho článků v boxu blogů na hlavní straně idnes.cz, musí jeho fotografie splňovat ještě další podmínky. Podrobně viz tento článek.
 • Bloger rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s blogerem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 • Uvedené údaje bloger poskytne provozovateli při registraci blogu, fotografii vloží po založení blogu. Účelem je to, aby se na blogy iDNES.cz mohly registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby navázat kontakt. Viz též níže „Zásady nakládání...“.
 • Pokud bloger později údaje o své osobě nebo fotografii smaže nebo změní na nepravdivé nebo odporující Kodexu blogera, může to být důvodem ke zrušení blogu nebo výzvě k doložení identity, například pomocí služby Moje ID, nebo dokladu totožnosti se zakrytými citlivými údaji.
 • Ve výjimečných případech, kdy by zveřejnění skutečné podoby blogera mohlo ohrozit jeho bezpečnost, může však bloger po dohodě s redakcí použít do svého profilu fotografii, která jeho poznání znemožňuje.
 • Pokud by působení na blogu iDNES.cz mohlo autora ohrozit v jeho profesním nebo osobním životě, lze navíc na blozích iDNES.cz vystupovat pod pseudonymem - za podmínky, že redakce Blog iDNES.cz zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj.
 • O zařazení blogera do sekce VIP rozhoduje redakce na základě návrhu kohokoli z administrátorů či blogerů. Veřejně známé a činné osoby nemají automatický nárok na zařazení do sekce VIP.
 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce deníku MF DNES a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Bloger nemá právo vydávat se za redaktora serveru iDNES.cz ani deníku MF DNES nebo za zaměstnance společnosti MAFRA, a.s.
 • V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele (například dlouhodobým porušováním kodexu blogera), má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat další publikování na blozích iDNES.cz.
 • Tímto není dotčeno právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Bloger má v případě zrušení blogu ze strany provozovatele právo získat od něj všechny texty, které za dobu blogování na svůj blog na iDNES.cz umístil. Musí však o to požádat administrátory blogu bez zbytečného odkladu po zrušení blogu.
 • Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud tato kritika nebude tvořit podstatnou část obsahu konkrétního blogu.
 • Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.
 • Pokud bloger zruší svůj blog, může o jeho  obnovu požádat nejdříve tři měsíce po jeho zrušení. Upozorňujeme však, že záloha blogu je uchovávána pouze po omezenou dobu (max. 12 měsíců) a poté již není možné blog s obsahem obnovit. Zřízení nového blogu je možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.
 • Pokud chce bloger, aby mu blog spravoval někdo jiný, měl by o tomto záměru upozornit administrátory blogu. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a podobně.
 • Služba je primárně určena pro osoby starší 18ti let. Registrací bloger prohlašuje, že dosáhl tohoto věku a že je v potřebném rozsahu svéprávný. Pokud má zájem o registraci osoba starší 15 let, ale mladší 18let, může kontaktovat administrátory a dohodnout s nimi možnost registrace. Osobám mladším 15 let není služba určena.

***

Diskuse pod články

 

 • Blog je přímo vázán na účet blogera v iDNES. Bez tohoto účtu nelze na iDNES.cz blogovat.

 

***

Politici a blogy

Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích tato rámcová pravidla:

 • je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a postřehy.
 • blogy neslouží politické propagaci jednotlivců, stran ani hnutí. Politická reklama na blogu je nepřípustná - ať už v textové či grafické podobě (např. loga stran v záhlaví blogu), vyjma textů zařazených do rubriky Politická aréna, kam je možné vložit i oficiální stanoviska strany kterou reprezentujete, nebo její volební program. Stejně jako v ostatních případech je ale zakázáno vyzývat ke zvolení konkrétního politika, nebo politické strany.
 • Za politickou reklamu se nepovažuje uvedení příslušnosti ke konkrétnímu politickému subjektu v části Autor info.
 • poskytujeme vám prostor na vašem osobním blogu na serveru iDNES.cz. Uveřejnění na hlavní straně Blog iDNES.cz, stejně jako zařazení mezi VIP blogery není nárokovatelné, a závisí výhradně na tom, jak zajímavé budou vaše články a vaše působení na blozích iDNES.cz připadat provozovateli.
 • pokud jste veřejně činní, měli byste pod svými články povolit diskusi. V ní musíte strpět i kritiku, nikoli však osobní urážky. Požadovat smazání diskusních příspěvků z jiných důvodů, než proto, že příspěvek odporuje pravidlům diskutování na iDNES.cz, je však nepřípustné.
 • ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit, jen pokud píšete například výhradně o své rodině).
 • umístění aktivních odkazů na web vaší strany nebo hnutí, resp. na váš osobní web, pokud slouží k propagaci vaší nebo vaší strany či hnutí, je v článcích nepřípustné.

***

Sankce za porušení kodexu

 • V případě porušení Kodexu blogera má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti překročení pravidel právo:
 • stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, bez upozornění z hlavní strany blogu iDNES.cz, na osobní blog autora.
 • bez upozornění článek, který porušuje tento kodex, zcela znepřístupnit.
 • zamezit konkrétnímu autorovi přístup na hlavní stranu Blog iDNES.cz tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo i natrvalo.
 • zrušit blog autora, který závažně či opakovaně porušuje kodex.
 • za normálních okolností provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, může však postupovat i jinak.

Druhy blogů

 • Individuální blogy.  Blogy, jež si pod svým jménem založili jednotlivci, a ti jsou také autory všech článků. Do individuálního blogu nesmí přispívat jiný autor.
 • Skupinové blogy. Blog si po dohodě s redakcí může založit i malá skupina lidí, které spojuje společná činnost či zájem (například hudební skupina či amatérské divadlo, ale i další). Při psaní blogu mohou být autory střídavě jednotliví členové této skupiny, kteří ale pod článkem vždy uvedou svoje jméno.
 • Speciální blogy. Je možné si založit také časově či tematicky omezený blog, a to i v případě, že stejná osoba či skupina osob již má na iDNES.cz založen blog jiný. Příkladem jsou cestovatelské blogy k jedné konkrétní cestě, blog k rallye či jinému delší dobu trvajícímu závodu, blogy věnující se natáčení filmu či CD apod.
 • Blogy podporující dobročinné aktivity. Redakce iDNES.cz podporuje dobročinné neziskové aktivity jednotlivců, skupin lidí i neziskových organizací. Po dohodě s redakcí je možno založit blog, jenž bude uvedené aktivity popisovat a mediálně podporovat. I na tyto blogy se ale vztahují pravidla uvedená v ostatních bodech Kodexu, zejména v bodě Reklama na blozích v bodech týkajících se materiální podpory.

 

 

 

V souladu s nařízením (EU) č. 2021/784 ze dne 9. dubna 2021, o potírání šíření teroristického obsahu online, tímto informujeme blogery, že je – vedle dalších omezení uvedených v těchto podmínkách - zakázáno jakkoliv šířit prostřednictvím naší služby teroristický obsah. Tímto obsahem se rozumí materiál, který:

 1. podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán
 2. získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 3. získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541
 4. poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 5. vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541

S ohledem na charakter naší služby a aktuální rizika nejsou přijata žádná zvláštní opatření k boji proti teroristickému obsahu, včetně používání automatizovaných nástrojů.

Pokud by došlo k neoprávněnému odstranění obsahu chybně označeného za teroristický z naší služby nebo znemožnění přístupu k němu, může bloger, který takový obsah sdílel, podat stížnost týkající se odstranění takového obsahu nebo znemožnění přístupu k němu s žádostí o jeho obnovení nebo znovuumožnění přístupu k němu a to buď v rámci kontaktů na administrátory naší služby nebo centrálně na e-mail: pravni@mafra.cz, tel. 225063129.

Upozorňujeme, že podle čl. 4 odst.  4 nařízením (EU) č. 2021/784 jsou uživatelé oprávněni do 48 hodin od obdržení informace podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení podat příslušnému orgánu členského státu, v němž má naše společnost hlavní provozovnu (tj. příslušnému orgánu České republiky), odůvodněnou žádost o přezkum příkazu k odstranění (ve smyslu odstavce 3 prvního pododstavce tohoto článku).

 

 

 

 

Definice pojmů

Blog - soubor textů jednoho autora či skupiny autorů zveřejněných pod doménou blog.iDNES.cz.***

Provozovatel - MAFRA, a.s., provozovatel serveru iDNES.cz

Bloger - autor textů zaregistrovaný v systému blog.iDNES.cz, ***.

Služba blogů, její části a tento kodex mohou být kdykoliv i bez upozornění zrušeny, omezeny či upraveny.

Svou registraci v rámci blogů můžete kdykoliv zrušit.

Poučení o zpracování osobních údajů čtěte ZDE

 

Poslední aktualizace 9.2.2020

 

Autor: Blog Info | středa 2.5.2007 16:23 | karma článku: 36.19 | přečteno: 117804x

Další články blogera

Blog Info

Je dobojováno. Nepomohl ani Mára, ani Jezulátko

Další přímá volba prezidenta ČR je za námi. Hlavou státu bude příštích pět let bývalý voják Petr Pavel, který porazil kandidáta hnutí ANO Andreje Babiše. Jak volbu vnímali blogeři? A jaké jsou bezprostřední reakce?

28.1.2023 v 15:59 | Karma článku: 19.76 | Přečteno: 13041 | Diskuse

Blog Info

Soutěž hlasujících: komu letos připadly vouchery?

Jako již tradičně i tentokrát se hrálo nejen o stupně vítězů v soutěži Bloger roku, ale také o ceny pro hlasující. Podívejte se, na koho připadl šťastný los!

1.7.2022 v 12:19 | Karma článku: 10.03 | Přečteno: 497 | Diskuse

Blog Info

Fotovideoblog: Předávání cen Bloger roku 2021

Znovu jsme se společně potkali na blogerském srazu, tentokrát v tradičním předprázdninovém termínu. Stejně jako loni v restauraci Tiskárna, v centru Prahy. Kdo nakonec na sraz dorazil? A kdo získal Cenu redakce? Podívejte se!

29.6.2022 v 9:25 | Karma článku: 20.89 | Přečteno: 1829 | Diskuse

Blog Info

Dohlasováno! Blogerkou roku Slezáková. Nováčkem Dana Štoflová

Přes pět tisíc hlasů a strhující boj doslova do posledních minut. Takový byl Bloger roku 2021, jehož vítězky a vítězové vzešli z vašich čtenářských hlasů. A překvapení se konalo. Po šesti letech nevyhrála Markéta Šichtařová.

21.6.2022 v 8:47 | Karma článku: 29.92 | Přečteno: 6279 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jiří Turner

Víte, co je největší povolební hloupostí? Zabývat se tím, jak by volili ti, co nevolili!

Ani „Ten, jehož jméno se nevyslovuje“ si netroufl tvrdit, že všichni, co nevolili, by volili jeho. Ne tak někteří mudrlanti. V tomto směru lze jen automaticky počítat s tím, že nevoliči by volili stejně jako voliči. S ničím jiným.

2.2.2023 v 22:05 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 65 | Diskuse

Karel Trčálek

Špatné divadlo, které se v Česku hraje 3

Poprvé od podvodné revoluce vedené polistopadovým kartelem v čele s Klausem a Zemanem bylo nekompromisně oficiálně definováno Dobro, přičemž mimo hrstku slušných, leč zmanipulovaných voličů volili Pavla především extrémní fanatici

2.2.2023 v 15:21 | Karma článku: 16.52 | Přečteno: 222 | Diskuse

Jan Klar

Špatné divadlo, které se v Česku hraje 2

Špatné divadlo, které se v Česku hraje, vrcholilo poslední tři měsíce, kdy probíhala prezidentská kampaň. Ještě nikdy jsem neviděl tolik „slušných“ lidí fandit jako ve wrestlingové aréně.

2.2.2023 v 11:55 | Karma článku: 34.28 | Přečteno: 876 | Diskuse

Jiří Turner

„Pane generále, během mé služby se nic zvláštního nestalo!“

„Ale stane se! Ale stane se a vám z toho, pane kancléři, veselo nebude!“ Postupně začíná „předávání směny“ na Pražském hradě, a my se můžeme těšit na situace hodné pera humoristy. Dost možná to však bude spíše tragikomické.

2.2.2023 v 9:41 | Karma článku: 33.47 | Přečteno: 2830 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Hloupý Honza

Přišel opět jeho čas. Dobro zvítězilo, radujme se. Tak nám to říkají v televizi a nahoře na hradě se radují. Přichází nový hradní pán.

2.2.2023 v 9:06 | Karma článku: 23.89 | Přečteno: 510 | Diskuse
Počet článků 751 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 7540

Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Helena Skočová a Veronika Krátká. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.

Facebook Blog iDnes


 

Prosázel a propil 7 milionů korun. Prodal jsem i Českého lva, říká Vondráček

Televizní reportér, novinář a režisér David Vondráček (59) prohrál za celý svůj život v hazardu sedm milionů korun....

Františka Ringo Čecha odvezli do nemocnice. Podle syna měl mrtvici

František Ringo Čech (79) byl v neděli večer podle zdrojů CNN Prima NEWS převezen do pražské Nemocnice Na Homolce....

Žena vypadá jako holčička, lidé zaměňují jejího manžela za tatínka

Třicetiletá Carolyn Fulltzová z USA už je trojnásobnou maminkou, ale stále vypadá jako malá holka. Její o tři roky...

Zemřela herečka Annie Werschingová, královna Borgů i Tess z The Last of Us

V pouhých pětačtyřiceti letech zemřela americká herečka Annie Werschingová. Televizní diváci ji znali jako agentku...

Jágrova expřítelkyně Kopřivová přiznala krizi: Nevím, co bude dál

Ještě nedávno prožívala bývalá modelka Veronika Kopřivová (31) s manželem Miroslavem Dubovickým (31) a jejich roční...